Policalne Szkoły dla Dorosłych

Szkoła Policealna Edukacji Innowacyjnej jest szkołą zawodową posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Podlega też stałemu nadzorowi władz oświatowych.

Nauka odbywa się w oparciu o obowiązującą podstawę kształcenia zawodowego zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego (matura niewymagana). Nauka w szkole trwa od jednego roku do dwóch lat, zależnie od wybranego zawodu.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Słuchacze szkoły na życzenie otrzymują bezpłatnie zaświadczenia o odbywaniu nauki do ZUS, MOPS lub innych instytucji. Wydajemy również bez opłat indeksy i legitymacje szkolne, uprawniające do zniżek w komunikacji publicznej oraz innych zniżek uczniowskich i studenckich.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia szkoły wydane na druku ministerialnym, a po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z kwalifikacji zawodowych, otrzymują dyplom z tytułem technika. Nasze szkoły policealne oferują naukę bez opłat. Zdobycie dobrego zawodu to tylko zainwestowanie własnego czasu, a nie pieniędzy.


FLORYSTA
Program nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości, Materiałoznawstwo roślinne, Materiałoznawstwo nieroślinne, Kulturowe podstawy florystyki, Środki wyrazu twórczego, Kompozycje florystyczne, Przedsiębiorstwo florystyczne, Język obcy we florystyce, Wykonywanie kompozycji florystycznych.
Praca w zawodzie:
Duże kwiaciarnie systemowe
kwiaciarnie średniej wielkości
pracownie florystyczne


Technik BHP
Program nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości, Podstawy prawa pracy, Techniczne bezpieczeństwo pracy, Ergonomia w procesie pracy, Zagrożenia w środowisku pracy, Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, Ocena ryzyka zawodowego, Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Praca w zawodzie:
Służby bhp w każdej administracji


Technik RachunkowościProgram nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości, Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, Język obcy w rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Wynagrodzenia i podatki, Biuro rachunkowe, Dokumentacja biurowa, Biuro wynagrodzeń i podatków.
Praca w zawodzie:
Działy księgowe
Biura rachunkowe
Banki
Urzędy skarbowe
Samorząd terytorialny


Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Program nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka, teoretyczne podstawy opieki, metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej, język obcy w pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, aktywizacja osoby podopiecznej, trening umiejętności społecznych, usługi wspierające.

Praca w zawodzie:
dom małego dziecka
hospicjum dla dzieci i dorosłych
dom pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
warsztaty terapii zajęciowej
ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
środowiskowy dom samopomocy
oddział rehabilitacji w szpitalu
Działy informatyczne dużych firm